Skip to main content

Suomenkarja on Suomen alkuperäisten nautarotujen yhteisnimitys.

Rodun kolme tyyppiä ovat

  • itäsuomenkarja eli ISK
  • pohjoissuomenkarja eli PSK
  • länsisuomenkarja eli LSK.

Kaikkien kolmen tyypin eläimet ovat yleensä nupoja. Tuotosseurannassa olevista lehmistä noin prosentti on suomenkarjaa. Siemennyksistä vajaa kaksi prosenttia tehdään suomenkarjansonneilla. Länsisuomenkarja on kolmesta rodusta korkeatuottoisin ja suurin osa eläimistä on lypsykarjoissa. Kyyttöjen määrä on viime vuosina kasvanut huimasti emolehminä, mutta lypsykyyttöjen määrä on kääntynyt laskuun. Pohjoissuomenkarja on eläinmäärällisesti pienin.

Suomenkarja on aktiivista ja uteliasta, ne ovat pienikokoisia valtarotuihin verrattuna, mutta parhaimmillaan suomenkarjan vuosittainen maitotuotos on ollut yli 17 000 kiloa, joten tuotospotentiaalia löytyy pienestä koosta huolimatta. Suomenkarjan sonnihankinta ja jalostus perustuvat tuotosseurantakarjoissa oleviin eläimiin.

Siementuotanto

Vuosittain keinosiemennykseen hankitaan 6-8 LSK-sonnivasikkaa ja näiden lisäksi muutama ISK- ja PSK-sonni. Sonnivasikoiden valinnassa painotetaan emien tietoja ja sonnivasikan sukulaisuutta aktiivilehmäpopulaatioon. Joissakin tapauksissa sonnin suku voi olla peruste sonnin ostamiselle. Kaikki ostetut suomenkarjan sonnivasikat eivät välttämättä päädy siementuotantoon tai nuorsonnikäyttöön. Käyttöön päätyville LSK-rodun sonneille tavoitellaan vähintään 100 uusimatonta tytärsiemennystä jälkeläisarvostelun saamiseksi.

Saatavilla olevat sonnit